Østrig

2Lift / Ergonomi / Østrig

Hvor meget må man løfte som medarbejder i Østrig
– Regler for manuel håndtering og værktøjer til risikovurderinger på arbejdspladsen

Ønsker du også svar på spørgsmål som fx, hvor meget må man løfte som medarbejder i Østrig? Eller hvor meget må man holde eller bære på arbejdspladsen? Så kan informationerne på denne side forhåbentlig hjælpe dig godt på vej.

Denne side er tilegnet arbejdsgivere i Østrig og andre parter interesserede i ergonomi, værktøjer til risikovurderinger samt regler for manuel håndtering i Østrig.

Det at finde enkle oversigter og letforståelig information online omkring manuel håndtering er ikke nødvendigvis så nem en opgave, som man umiddelbart skulle tro. Derfor håber vi, at vi med denne side kan gøre det lettere dig at finde præcis det, du har brug for at vide.

Her vil man bl.a. kunne finde:

 • En kort introduktion til myndigheden, som er ansvarlig for at håndhæve reglerne for manuel håndtering i Østrig.
 • Links ud til ergonomiske retningslinjer og risikovurderingsværktøjer for manuel håndtering af byrder i Østrig – disse værktøjer er specifikt relateret til det at løfte, holde og bære.
 • Anbefalet vægtgrænse for, hvor meget man må løfte som medarbejder i Østrig.

Loven omkring og myndigheden ansvarlig for manuel håndtering i Østrig

Ligesom det er tilfældet i fx Storbritannien, så har Østrig også en lang tradition for at passe godt på deres arbejdere via beskæftigelsesrelaterede sikkerheds- og sundhedssystemer. Dette betyder bl.a., at da Østrig blev medlem af EU tilbage i 1995, var de allerede et lille skridt foran mange andre EU-lande. Da de havde mange sikkerhedsforanstaltninger allerede på plads, behøvede de nemlig ikke at starte helt fra bunden og omskrive hele deres lovgivningsapparat for at være i stand til at overholde EU-reglerne.

Det at blive medlem af EU synes snarere at have betydet en videreudvikling og finjustering af allerede eksisterende regler (reference).

Østrigs lange tradition med sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen synes også genspejlet i den store mængde af materiale tilgængelig online omkring love, bestemmelser og regler, som man ikke bare kan finde på tysk, men også på på engelsk.

Myndigheden for manuel håndtering i Østrig: Die Arbeitsinspektion

I Østrig er den primære myndighed for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen en instans kaldet Arbejdsinspektionen, die Arbeitsinspektion. Arbejdsinspektionen er en del af Forbundsministeriet for arbejde, sociale spørgsmål og forbrugerbeskyttelse (Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz), som også fungerer som det østrigske EU-OSHA kontaktpunkt.

Loven for manuel håndtering i Østrig: Das ArbeitnehmerInnenschutzgesetz

Loven, som omhandler sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen (og som dermed også inkluderer reglerne for manuel håndtering i Østrig), findes i arbejdsmiljøloven, das ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (på engelsk: Safety and Protection of Health at Work Act) Arbejdsinspektionen (i samarbejde med andre organer) er ansvarlig for at håndhæve arbejdsmiljøloven samt de regler, som vedrører arbejdstageres sikkerhed og sundhed på arbejdet.

Østrig har i arbejdsmiljøloven indarbejdet EU rammedirektivet 89/391/EØF, inklusiv det individuelle direktiv 90/269/EØF, som også uofficielt omtales som ‘det manuelle håndteringsdirektiv’.

Østrigs retningslinjer for manuel håndtering i deres ArbeitnehmerInnenschutzgesetz minder meget de andre EU-landes formuleringer.

Her kan det bl.a. udledes at,

hvis manuel håndtering opleves at udgøre en sundhedsrisiko, skal arbejdsgivere bestræbe sig på at undgå denne risiko. Hvis risikoen ikke kan undgås, skal arbejdsgiveren beskytte arbejderne via organisatoriske tiltag eller sørge for at skaffe hjælpemidler til de manuelle håndteringsopgaver.

Både generelt og i relation til manuel håndtering,

er det arbejdsgiverens ansvar at undgå risici, udføre ergonomiske risikovurderinger, fjerne og reducere risici samt at arbejde hen imod at undgå forekomsten risici. Arbejdsgiverne er også pålagt at skulle informere deres arbejdere omkring risici og farer samt at tilbyde træning, når risici ikke kan undgås.

AUVA og gratis støtte til små virksomheder

AUVA (Allgemeine Unfallversicherungsanstalt – løst oversat til den generelle ulykkesforsikringsinstitution, som er den den største lovpligtige ulykkesforsikringsudbyder i Østrig)) tilbyder gratis støtte til små virksomheder med op til 50 medarbejdere via dets forebyggelsescentre, AUVAsicher.

Et af AUVA’s vigtigste arbejdsområder er forebyggelse af arbejdsulykker og erhvervssygdomme.

Manuel håndtering og de potentielle helbredsrisici, som kan følge med i kølvandet på dette (fx muskuloskeletale lidelser, MSD), er et område, som ligger højt på den politiske dagsorden. I den østrigske strategi for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen, Österreichische ArbeitnehmerInnenschutzstrategie 2013-2020, er nogle af de primære målsætninger at reducere risiciene for “belastninger på det muskuloskeletale system” samt at skabe en “forbedring i risikovurderinger” [egen oversættelse].

Ergonomiske retningslinjer for og værktøjer til risikovurderinger af manuel håndtering i Østrig

For at leve op til de rammer, som er sat i arbejdsmiljøloven og som en del af strategien for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen, har Arbejdsinspektionen udviklet nogle manuelle håndteringstabeller (Last-Handhabungs-Tabellen (LHT)) med det formål at skabe værktøjer til risikovurdering, som er både lette og hurtige for arbejdsgivere at bruge, når deres medarbejdere skal løfte, holde eller bære.

Man kan finde dem her:
Last-Handhabungs-Tabellen (LHT) (PDF, 1,5 MB)

Og her er guide til, hvordan man bruger dem: 
Leitfaden – Kurzbeurteilung von Heben, Halten und Tragen

Hvordan de manuelle håndteringstabeller fungerer

Helt kort fortalt, så er de manuelle håndteringstabeller opdelt i to tabeller. For begge tabellers vedkommende er der nogle helt basale krav, som skal være opfyldt, fx skal arbejderne være normalt kvalificerede, lasten skal kunne sættes ned når som helst, der skal gives fyldestgørende instruktion og information etc.

 • En grøn tabel er for normale/optimale forhold / “normal belastender Bereich”. Den grønne tabel kan ikke anvendes, hvis mere end én af disse følgende forhold er tilstede: problematisk kropsholdning, problematiske klimaforhold, skrånende overflader, trapper.
 • En gul tabel er for mere ‘problematiske’ forhold / “belastender Bereich”. Den gule tabel kræver tilstrækkelige pauser fra den manuelle håndteringsaktivitet og kan ikke anvendes, hvis mere end én af følgende forhold gør sig gældende: problematisk kropsholdning, ungdomsmedarbejder. Risikoen for overbelastning er større i den gule tabel, og opgaven kan kun tillades, hvis den ikke kan udføres ved at anvende den grønne tabel. Målet er at kunne anvende den grønne tabel.

De vigtigste parametre at være klar over, før man anvender disse risikovurderingsark, er:

 • Alder (ungdomsmedarbejder eller voksen) samt køn.
 • Lastens vægt.
 • Arbejdsforholdene (normale eller problematiske)
 • Typen af kropsholdning (god eller dårlig)

Når man har orienteret sig i tabellen via disse forhold, så bliver man fortalt (pr. dag):

 • Hvor ofte man må løfte (frekvensen)
 • I hvor lang tid samlet set i minutter pr. dag, man må holde lasten (varighed)
 • Hvor lang en afstand i kilometer, man må bære lasten (distance)

Vægtgrænser for manuel håndtering i Østrig

Vægtgrænserne nedenfor anses for sikre i forhold til at løfte, holde og / eller bære under optimale forhold (reference):

Manuel håndtering: maksimal vægtgrænse for løft for mænd og kvinder i Østrig.
 • 25 kg for mænd pr. last, kumulativ masse 10 tons pr. dag
 • 15 kg for kvinder pr. last, kumulativ masse 7,5 tons pr. dag

Ergonomiske risikovurderinger vurderes ikke nødvendige, hvis følgende forhold gør sig gældende:

 • Hvis lasten vejer mindre end 3 kilo for kvinder eller ungdomsmedarbejdere og mindre end 5 kilo for mænd.
 • Hvis den samlede daglige vægt er mindre end 1500 kilo for mænd og kvinder og mindre end 600 kilo for ungdomsmedarbejdere.
 • Hvis manuel håndtering foregår mindre end 500 gange for kvinder og mænd pr. dag og mindre end 200 gange pr. dag for ungdomsmedarbejdere.
 • Hvis arbejdsvarigheden for mænd og kvinder er mindre end 120 minutter pr. dag og mindre end 60 minutter pr. dag for ungdomsmedarbejdere.
 • Hvis bæreafstanden er mindre end 8 km pr. dag for mænd og kvinder og mindre end 4 km pr. dag for ungdomsmedarbejdere.

Retningslinjer for det at skubbe og trække i Østrig

I forhold til retningslinjer for det at skubbe og trække i Østrig henviser Arbejdsinspektionen til det tyske BAuA (The Federal Institute for Occupational Safety and Health / Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin). BAuA har udviklet nogle nøgleindikatormetoder (screeningsværktøjer til risikovurdering) (klik for at læse på hhv. engelsk og tysk), som også inkluderer en nøgleindikator-metode til vurdering og design af fysiske arbejdsbelastninger med hensyn til manuelt skub og træk af laster (KIM-PP) (på engelsk: Key Indicator Method for assessing and designing physical workloads with respect to manual Pushing and Pulling of loads (KIM-PP) – på tysk: Erweiterte Leitmerkmal­methode zur Beurteilung und Gestaltung von Belastungen beim manuellen Ziehen und Schieben von Lasten (LMM-ZS-E.

Online links relateret til manuel håndtering i Østrig

Onlinelinks til regler for manuel håndtering og ergonomiske risikovurderinger for Østrig: Hvor meget må man løfte som medarbejder.

Vilkår for brug (disclaimer)

Vi har gjort vores bedste for at sikre nøjagtigheden og pålideligheden af oplysningerne præsenteret på denne side. Dog kan vi ikke garantere, at alle oplysninger er korrekte. Således kan vi ikke holdes ansvarlige for nøjagtigheden, indholdet, fuldstændigheden, lovligheden eller pålideligheden af de her angivne oplysninger.

Hvis du finder nogen forældede eller ukorrekte informationer på denne side, så er du meget velkommen til at kontakte os, så vi kan opdatere vores side.

Andre relaterede sider

Landespecifikke sider med ergonomiske guidelines og værktøjer til risikovurdering


Gå til hovedsiden Ergonomi for at få et overblik over regler og bestemmelser i hele verden.

Gå til forsiden.