Tyskland

2Lift / Ergonomi / Tyskland

Regler for løft og manuel håndtering i Tyskland
– Ergonomiske risikovurderinger for at løfte, holde, bære, skubbe og trække byrder på arbejdet

Hvis du er arbejdsgiver i Tyskland og er på udkig efter regler for løft og manuel håndtering samt ergonomiske værktøjer til risikovurderinger af det at løfte, holde, bære, skubbe og trække, så kan vi glæde dig med at fortælle, at der heldigvis findes en ganske pæn mængde af materiale tilgængelig online.

Eftersom emnet for manuel håndtering af byrder er et relativt komplekst politisk felt med mange forskellige spillere, så kan det være ganske udfordrende at finde ud af, hvordan det hele hænger sammen, og hvilke oplysninger der er personligt relevante, og hvilke der ikke er.

Vi har bygget denne side for at gøre alt dette lettere. På denne side vil vi blandt andet:

– Komme med en hurtig oversigtsgivende forklaring på, hvordan den politiske arena i dette felt ser ud. Dette er nødvendigt for at finde ud af, hvem der er ansvarlig for hvad i forbindelse med manuel håndtering i Tyskland.
– Præsentere links til brugervenlige værktøjer til ergonomisk risikovurdering for det at løfte, holde, bære, skubbe og trække.

Autoriteterne ansvarlige for manuel håndtering i Tyskland

De forskellige parter og sociale organer, som er involverede i at skulle håndtere sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen i Tyskland, er som nævnt mangfoldige. Der er mange organisationer og organer, som arbejder sammen på forskelligvis, og som har delt ansvaret mellem sig.

I denne sektion vil vi give et overblik over dette samarbejdende netværk for at finde ud af, hvem der gør hvad.

Den overordnede tyske alliance for sikkerhed og sundhed

I Tyskland består systemet for sikkerhed og sundhed på arbejdet af en alliance mellem den føderale regering, de føderale stater og ulykkesforsikringsinstitutionerne.

Denne alliance bliver refereret til som The National Occupational Safety and Health Conference (NOSHC) eller på tysk: Nationale Arbeitsschutzkonferenz, NAK.

Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie (GDA)
– Arbejdsmiljøstrategien, som beskytter arbejdere

For at overholde og nå de præventive EU-målsætninger vedrørende manuel håndtering har NOSHC i 2008 skabt Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie (GDA), (the Joint German Occupational Safety and Health Strategy), som også omtales the Joint German OSH Strategy.

Denne GDAstrategis generelle karakter er præventiv: Dens mål er at forbedre og beskytte arbejderes sikkerhed og sundhed, mens der samtidig arbejdes med at øge arbejdsgivernes bevidsthed omkring risici på arbejdspladsen samt forståelse af de fordele, der kan høstes ved at træffe forebyggende foranstaltninger.

Måden GDA implementeres i praksis er ved at skabe procedurer for overvågning af og rådgivning til virksomheder samt at udvikle præcise og brugervenlige måder at kommunikere reglerne for manuel håndtering, så de let kan følges af arbejdsgiverne.

BAuA
– Skaberen af ergonomiske værktøj for risikovurderinger

NOSHC er beliggende ved Forbundsinstituttet for arbejdsmiljø BAuA (BAuA = Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin) i Berlin.

Udpeget af Forbundsministeriet for beskæftigelse og sociale anliggender (BMAS (Bundesministerium für Arbeit und Soziales)), fungerer BAuA også som det nationale kontaktpunkt for Den Europæiske Unions informationsagentur for arbejdsmiljø (EU-OSHA).

Et af de jobs, der følger med det at være et nationalt kontaktpunkt for EU-OSHA er at BAuA er ansvarlig for at ‘oversætte’ de juridiske rammer fra EU fx Direktiv 90/269/EØF (også kaldet det manuelle håndteringsdirektiv) til en form og et sprog, som er direkte anvendeligt på arbejdspladsen. Med andre ord, loven skal oversættes til konkrete og letforståelige retningslinjer og ergonomiske risikovurderingsværktøjer for arbejdsgivere og arbejdere. (reference på engelsk / på tysk).

Således er det meste materiale omkring manuel håndtering og regler for løft, det at bære, skubbe og trække på arbejdet skabt af BAuA.

Arbejdsgivernes ansvar ifølge Lastenhandhabungsverordnung

Formålet med det, som på engelsk omtales som The Ordinance on Health and Safety Requirements for the Manual Handling of Loads at Work, og som på tysk hedder Lastenhandhabungsverordnung, eller blot LasthandhabV, er at indarbejdet det førnævnte direktiv 90/269/EØF i tysk lov. Dette skete i december 1996.

Hovedformålene i Lastenhandhabungsverordnung er at gøre arbejdsgivernes ansvar helt klart. Det er arbejdsgivernes ansvar at udføre ergonomiske risikovurderinger og at træffe forebyggende foranstaltninger dér, hvor der identificeres risici, for at sikre at arbejdere ikke risikerer ulykker eller skader såsom fx MSD på grund af uhensigtsmæssig manuel håndtering.

Dog er dette Lastenhandhabungsverordnung-dokument ikke praktisk orienteret. Så for at kunne tilbyde noget, som rent faktisk kan anvendes på arbejdspladsen af arbejdsgiverne, har BAuA udviklet en metode, de kalder for Leitmerkmalmethode.

Leitmerkmalmethoden

Leitmerkmalmethoden er en simplificeret procedure til risikovurdering, som kan hjælpe arbejdsgivere med at risikovurdere forskellige manuelle håndteringsscenarier på arbejdspladsen.

Leitmerkmalmethoden, som er relevant for manuel håndtering af byrder, findes i to forskellige guides:

 • En guide for det at løfte, holde og bære
 • En guide for at skubbe og trække

Disse guides indeholder også ergonomiske værktøjer til risikovurderinger, som arbejdsgiverne kan udfylde.

Værktøjer til arbejdsgivere til risikovurdering af manuel håndtering

Leitmerkmalmethoden: Regler for løft samt det at holde og bære

Ligesom det er tilfældet i mange andre lande, så er den vægt, som man maksimalt må løfte i Tyskland ikke en konstant. Dette skal forstås sådan, at der ikke findes en fast vægtgrænse, som kan anvendes til alle scenarier, hvor der skal løftes. Desto mere kompleks og krævende den manuelle håndteringsopgave er, desto lavere en vægt, er det tilladt at løfte / holde / bære.

Regler for løft i Tyskland: Den maksimalt anbefalede vægtgrænse for løft for mænd og kvinder på arbejdspladsen.

I Tyskland er den tungest accepterede vægt (belastningskonstanten) for løft under ideelle forhold:

 • 25 kg for kvinder
 • 40 kg for mænd

Dette betyder, at når opgaven med at løfte, holde eller bære bliver mindre optimal fx på grund af en uhensigtsmæssig holdning, drejning i overkroppen, gentagen løft eller lang bæreafstand etc., så skal lastens vægt reduceres for at undgå skader.

Hvis dette ikke er muligt, så skal man træffe forbyggende foranstaltninger såsom omorganisering af arbejdspladsen og / eller mekaniske hjælpemidler.

For at finde ud af om den manuelle håndteringsopgave udgør en risiko, har man udviklet risikovurderingsværtøjer såsom Leitmerkmalmethoden. Leitmerkmalmethoden for udførelse af risikovurderinger for det at løfte, holde og bære er heldigvis rimelig ligetil at lave.

Den vigtigste årsag til dens relative enkelthed (fx sammenlignet med NIOSHs løfteligning), er at variablene ikke behøver at være helt præcise, men kun skal kunne placeres inden for et spænd af givne måleenheder, hvor man bare skal vælge det, som er tættest på ens virkelighed.

Nogle af disse variable er:

 • antal løft pr. dag
 • samlet løftetid
 • samlet bæredistance
 • lastens vægt
 • type af kropsholdninger i løbet af løfteprocessen etc.

Alle svarmuligheder er tildelt en risikoværdi, som man skal indsætte i et regnestykke til sidst for at finde ud af, hvor på en risikoskala fra lav til høj risiko den manuelle håndteringsopgave er placeret.

Hvis der er behov for at orientere sig yderligere i dette letforståelige og brugervenlige dokument, kan man gå herhen: Heben und Tragen ohne Schaden, hvor man både finder ergonomiske retningslinjer og risikovurderinger.

Leitmerkmalmethoden for det at skubbe og trække

Ud over dokumentet med regler for løft, findes også dette dokument med Leitmerkmalmethoden for det at skubbe og trække. Det er bygget op på lignende vis.

Variablene her er bl.a.:

 • skubbe- eller trækkedistance
 • hjælpemidler til at skubbe eller trække
 • lastens vægt
 • kropsholdning krævet for at udføre skub eller træk etc.

Hvis du ønsker at vide mere om dette emne, kan du læse denne publikation: Ziehen und Schieben ohne Schaden, der, ligesom for publikationen for løft, indeholder både retningslinjer samt værktøjer til risikovurderinger.

Andre onlineressourcer for manuel håndtering i Tyskland

Onlineressourcer for manuel håndtering i Tyskland. Ergonomiske værktøjer til risikovurderings og retningslinjer.

Vilkår for brug (disclaimer)

Vi har gjort vores bedste for at sikre nøjagtigheden og pålideligheden af oplysningerne præsenteret på denne side. Dog kan vi ikke garantere, at alle oplysninger er korrekte. Således kan vi ikke holdes ansvarlige for nøjagtigheden, indholdet, fuldstændigheden, lovligheden eller pålideligheden af de her angivne oplysninger.

Hvis du finder nogen forældede eller ukorrekte informationer på denne side, så er du meget velkommen til at kontakte os, så vi kan opdatere vores side.

Andre relaterede sider

Landespecifikke sider med regler for løft, ergonomiske guidelines og værktøjer til risikovurdering